Política de privacitat

Estamos compromet

Estem compromesos amb la protecció de la informació personal. La seva privadesa i confiança són importants per a nosaltres, per això en aquesta Política de privadesa us oferim informació important sobre com tractem la informació personal dels nostres Usuaris.

Aquesta Política de Privadesa és aplicable a www.sesebiketour.com, d’acord amb el que disposa el nostre Avís legal i Condicions d’Ús. Us recomanem que llegiu acuradament el que ve a continuació i, si després de fer-ho teniu qualsevol dubte, podeu consultar-nos a a través de la nostra adreça de correu electrònic proteccion.datos@gruposese.com.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU

En compliment del que disposa la normativa espanyola i europea sobre Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que el titular d’aquesta web i responsable de les vostres dades personals és HNOS. ASENSIO, S.L. (d’ara endavant “PROXIMA ECOMMERCE”), les dades del qual figuren al nostre Avís Legal.

GRUPO SESÉ declara respectar la legislació vigent espanyola i europea en matèria de protecció de dades personals, i conforme a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats, PROXIMA ECOMMERCE manifesta aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat i la privadesa de les dades personals recollides a través d’aquest lloc web, així com la integritat, disponibilitat i seguretat dels mateixos, realitzant les accions necessàries per impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o utilització fraudulenta dels dades tractades.

INFORMACIÓ PERSONAL I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Mitjançant aquesta web es recullen i tracten dades de caràcter personal. Totes les dades personals que proporcioni a PROXIMA ECOMMERCE passaran a incorporar-se a la nostra base de dades i s’utilitzaran, en cada cas, d’acord amb les finalitats següents:

  • gestionar les consultar realitzades a través del Formulari de Contacte i dels diferents correus electrònics de contacte d’aquesta web i donar la resposta oportunaenviarle comunicaciones comerciales sobre productos o servicios nuestros, o novedades sobre PROXIMA ECOMMERCE que creamos que le pueda resultar de su interés
  • analitzar el trànsit, vistes i navegació pel lloc web
  • mantenir la relació comercial, precontractual o contractual establerta amb vostè i poder prestar-li el servei sol·licitat
  • poder gestionar de manera eficient tot allò relatiu a l’organització i la celebració d’esdeveniments i altres activitats relacionades amb les finalitats i els objectius de PROXIMA ECOMMERCE

COM UTILITZEM LA INFORMACIÓ PERSONAL

Licitud i lleialtat

Sempre requerirem el seu previ consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que seran informats amb caràcter previ a l’enviament de les seves dades. Llevat que el tractament de les vostres dades personals estigui basat en alguna altra causa legítima d’acord amb la legislació vigent aplicable.

Minimització

Només requerim dels usuaris les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats del tractament de les dades

Limitació del termini de conservación

Mantenim les dades durant el temps necessari en funció de la finalitat del tractament, informant en cada cas del termini de conservació. Revisem i actualitzem les bases de dades personals eliminant registres inactius o aquells que ja no són necessaris per haver finalitzat la finalitat del tractament.

Confidencialitat

Apliquem les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per al tractament de dades personals assegurant-ne la confidencialitat i minimitzant el risc d’accés no autoritzat o ús indegut de les dades personals dels usuaris per part de tercers.

Transparència

En aquesta política podreu trobar tota la informació relativa a l’ús que PROXIMA ECOMMERCE realitza sobre les vostres dades personals. Amb caràcter general, recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan és necessari per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci, tal com es descriu a la present Política de Privadesa.

COM OBTENIM LES SEVES DADES? TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOPILEM

La navegació per les nostres pàgines web, la sol·licitud d’informació o consultes sobre els nostres productes o serveis, incloent-hi la subscripció a butlletins o newsletters, a través dels nostres formularis de contacte o qualsevol de les adreces indicades o per telèfon, suposarà que ens presta la seva autorització als tractaments i cessions descrites, així com, si escau, per a l’enviament de comunicacions comercials relatives a productes, serveis o activitats pròpies o de tercers.

No es requereix autorització expressa per a l’enviament de comunicacions comercials relatives a productes o serveis idèntics o similars als contractats anteriorment, sens perjudici del dret oposar-se al tractament esmentat en qualsevol moment. En la resta de casos, l’usuari haurà d’acceptar o sol·licitar expressament l’enviament de comunicacions comercials, igual que la recepció de comunicacions relatives a esdeveniments i activitats de PROXIMA ECOMMERCE.

CONSENTIMENT DE MENORS D’EDAT

Queda prohibit per PROXIMA ECOMMERCE l’enviament de dades personals a través d’aquest lloc web per usuaris menors de 14 anys. En cas que PROXIMA ECOMMERCE detecti usuaris que poguessin ser menors de la indicada edat, no tractarà les seves dades ni per tant donarà resposta a les sol·licituds.
PROXIMA ECOMMERCE es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva legitimació en cas de tenir sospites fundades sobre la minoria d’edat de l’Usuari.

FINALITAT DEL TRACTAMENT REALITZAT PER PRÒXIMA ECOMMERCE

La base jurídica del tractament de les vostres dades és l’atenció i la gestió de les peticions dels usuaris i clients d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment, el compliment de la relació contractual amb els nostres clients, el nostre interès legítim amb fins de màrqueting, i el consentiment prestat a la resta de casos als efectes indicats.

Addicionalment, en cas que estigui interessat a treballar amb nosaltres i ens remeti el seu currículum vitae i altres dades a aquests efectes per qualsevol de les vies habilitades per a això, us informem que les vostres dades s’incorporaran als nostres fitxers i s’utilitzaran per a processos de selecció actuals i futurs. En enviar-nos les dades anteriors, esteu autoritzant expressament a PROXIMA ECOMMERCE, per tractar les vostres dades d’acord amb les finalitats abans indicades, sent igualment el seu consentiment la base jurídica de referit tractament.

Grup Sesé es compromet a tractar les seves dades personals de forma confidencial i s’hi aplicaran mesures tècniques i organitzatives adequades i suficients per garantir la privadesa i confidencialitat.
Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud o informació a través de les adreces de correu electrònic publicades en aquest web, l’Usuari accepta haver llegit aquesta Política de Privadesa, fet que a efectes legals suposa que ha prestat consentiment inequívoc, lliure, específic i informat, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats indicades, sens perjudici que posteriorment tingueu dret a exercir els vostres drets d’acord amb la normativa vigent i amb les disposicions d’aquesta Política de Privadesa.

El consentiment exprés esmentat implica l’autorització del tractament de les seves dades per PROXIMA ECOMMERCE en els termes establerts en aquesta Política de Privadesa, així com pels coresponsables i encarregats del tractament amb què PROXIMA ECOMMERCE manté obligada relació contractual i de control de compliment.

La informació personal que PROXIMA ECOMMERCE posseeix sobre els usuaris no sempre és obtinguda directament dels usuaris. Els nostres servidors a través de les galetes recopilen certa informació automàticament que pot arribar a identificar l’Usuari.

Les dades obtingudes per mitjà de cookies es conservaran d’acord amb allò estipulat a la Política de Cookies.

MESURES DE SEGURETAT APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Per tal de protegir les dades personals dels usuaris web, PROXIMA ECOMMERCE s’assegura per si mateix i controla els encarregats del tractament, en l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades a l’estat de la tècnica per protegir les dades personals, tenint en compte l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats dels interessats, procurant estar en capacitat d’assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes i serveis del tractament .

En particular, PROXIMA ECOMMERCE ha implementat Protocol de xifratge i autenticació que garanteix que les dades personals consultades per nosaltres ens són transmeses als nostres servidors mitjançant una connexió SSL segura («Secure-Socket-Layer»), per tal de protegir-les davant de tercers.

Les nostres polítiques i procediments de seguretat de la informació es revisen i actualitzen regularment per satisfer les necessitats del nostre negoci, els canvis tecnològics i els requisits reguladors.

PROXIMA ECOMMERCE manifesta estar en capacitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia per restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals en cas d’identificar la producció d’un incident físic o tècnic, mantenint un registre d’incidències intern, un pla de resposta davant incidents, així com les necessàries activitats de gestió i control de còpies de seguretat que garanteixen la recuperació de la informació davant d’un eventual incident de seguretat.

PROXIMA ECOMMERCE manifesta emmagatzemar les dades personals dels usuaris a servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya, Europa, o en el cas d’emmagatzematge fora d’Europa, prèvia verificació del compliment dels acords europeus (Privacy Shield ).

NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE LA SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

En cas de vulnerar-se la seguretat de les dades personals, tret que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, PROXIMA ECOMMERCE notificarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades abans de transcorregudes 72 hores després que hagi tingut constància de l’incident, descrivint la naturalesa de la violació, les possibles conseqüències que es puguin derivar i les mesures adoptades o propostes per posar remei a la bretxa de seguretat; i si fos possible, es farà saber quines són les categories i el nombre aproximat dinteressats i dades afectades.

Així mateix, PROXIMA ECOMMERCE notificarà als interessats, al més aviat possible, quan sigui probable que la violació de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, descrivint les possibles conseqüències que es puguin derivar i les mesures adoptades o propostes per posar remei a la bretxa de seguretat.

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’Usuari pot retirar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat previstos a la normativa europea de protecció de dades personals, enviant un correu electrònic a proteccion.datos@gruposese.com o mitjançant enviament de correu postal dirigint-se a HNOS SESÉ ASENSIO, SL al Carrer Verge del Bon Acord, 5, 50014 Zaragoza.

En aquest cas, l’Usuari haurà d’indicar el dret que desitja exercitar, el web sobre el qual exercita el dret i adjuntar una còpia del DNI o qualsevol altra documentació identificativa vàlida que li legitimi per a això, inclòs aquell que permeti la seva identificació electrònica.

S’adverteix als interessats que, de vegades, el tractament de les seves dades resulta necessari i imprescindible per poder realitzar diferents gestions, com pot ser la seva contractació, o el manteniment de la relació contractual i/o comercial mantinguda amb vostè. En cas d’optar per exercir el seu dret a supressió o oposar-se a tractament esmentat, la qual cosa podria ser rebutjat, és vostè plenament responsable de les possibles conseqüències que se’n poguessin derivar.

Així mateix, us informem que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’autoritat de control competent per a la tutela d’aquests drets, i que us assisteix el dret a presentar una reclamació davant d’aquesta si considera que el tractament de les dades no és l’adequat .

GRUP SESÉ respondrà a la seva sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. PROXIMA ECOMMERCE informarà l’interessat de la pròrroga dins el primer mes des de la sol·licitud.

COM COMPARTIM LA INFORMACIÓ AMB TERCERS? ENCARREGATS DEL TRACTAMENT?

Compartim la informació personal amb tercers per tal de prestar serveis o realitzar operacions comercials en els termes que es descriuen en aquesta Política de Privadesa o quan considerem que la llei ho permet o ho exigeix.

Quan compartim informació personal, ho fem de conformitat amb els requisits de privadesa i seguretat de les dades. PROXIMA ECOMMERCE informa a l’Usuari que les seves dades personals podran ser cedides a:

  • els nostres socis comercials i proveïdors de serveis de tercers, quan sigui necessari per a la prestació de serveis, coordinació d’activitats, gestió interna, homologació de proveïdors, suport de programari, sistemes i plataformes, serveis d’allotjament al núvol realització de comunicacions electròniques . En aquests casos, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan PROXIMA ECOMMERCE ho informi a l’Usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat, la no utilització de la informació personal dels usuaris que posem a la seva disposició per a altres finalitats diferents de les anteriorment indicades, així com el compliment de la nostra normativa interna de privadesa i seguretat de la informació.
  • quan aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o fos requerida per les autoritats competents per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers, en el cas de fusió, venda, reestructuració, adquisició, empresa conjunta, assignació, cessió o altra disposició, total o parcial, del nostre negoci, actius o accions.

Si PROXIMA ECOMMERCE fos requerit per les autoritats competents per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers, podrà comunicar-ho a les autoritats competents informació personal dels usuaris.

Si els drets sobre el web fossin transmesos a una altra entitat, PROXIMA ECOMMERCE es compromet a pactar la subrogació i el compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades personals per a la continuació d’aquesta Política de Privadesa, advertint el compromís que si la informació personal serà utilitzada de forma contrària a aquesta política haurà de notificar-se a lusuari prèviament.

POLÍTICA DE COOKIES

Les dades obtingudes per mitjà de cookies es conservaran d’acord amb allò estipulat a Política de Cookies. Si voleu obtenir més informació sobre l’ús que fem de les cookies i conèixer com podeu evitar la vostra instal·lació podeu visitar la nostra Política de Cookies.

DURANT QUANT TEMPS TRACTAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre subsistisca la relació contractual i/o comercial que ens puga unir, durant els períodes legals de conservació, o fins que l’Usuari sol·licite la seua supressió, amb el propòsit de mantenir-lo informat sobre les accions promogudes per PROXIMA ECOMMERCE ( tramitació de consultes, gestió d’activitats i esdeveniments), sempre que aquest tractament resulti adequat, pertinent i limitat a allò necessari per als fins per als quals les dades van ser recollides d’acord amb aquesta Política de Privadesa.

Pel que fa a sol·licitants d’ocupació, si es va subscriure a una oferta concreta, les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció corresponent. En la resta de casos, les vostres dades seran conservades durant un màxim d’1 any, moment en què procedirem a suprimir-les.

RESERVA DEL DRET A MODIFICAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROXIMA ECOMMERCE podrà modificar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquesta web i els continguts en ella oferts, si així ho considerés necessari, bé per causes legals, per causes tècniques, o degut a canvis en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’Usuari aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació al mateix lloc web.

Tota modificació tindrà efecte respecte als usuaris que usin aquesta web amb posterioritat a aquesta modificació. La continuació en lús daquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi es considerarà com a acceptació de les mateixes. És per això que, al final d’aquesta Política de Privadesa, es publicarà sempre la darrera data de la seva actualització, per la qual cosa els canvis introduïts seran efectius a partir de la data esmentada.

En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb les actualitzacions de la nostra Política de Privadesa, podrà renunciar-hi no introduint les seves dades personals als formularis de contacte de la web, no subscrivint-se als nostres portals o bé exercint els seus drets tal i com s’han especificat anteriorment. En cas de no veure satisfets els seus drets, pot fer una reclamació davant l’autoritat de control.